BA CÔNG KHAI

Chất lượng giáo dục ngành Luật năm học 2017 - 2018

8/14/2017 5:05:33 PM

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

 

 

Biểu mẫu 20

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2016 -2017

Ngành: Luật

TT

Nội dung

Hệ đào tạo

Đại học

I

Điều kiện tuyển sinh

Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đối tượng tuyển sinh bao gồm học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tham gia xét tuyển theo tổ hợp của các khối A, C, D.

II

Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ được quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

         Chương trình nhằm đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có kiến thức và tư duy pháp luật nền tảng; có năng lực nghiên cứu, có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để làm việc tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế; có khả năng giải quyết tốt những vấn đề pháp luật nảy sinh trong đời sống xã hội và có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn.

          Sinh viên có những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia trong điều kiện hội nhập quốc tế; có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc, phục vụ vì sự phát triển bền vững của đất nước.

IV

Các hoạt động hỗ trợ người học ở cơ sở giáo dục

         Phổ biến nhiệm vụ năm học  của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

       + Phổ biến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua. Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam+ Phổ biến Thông tư 16/2006/ TTLT/ BLĐTBxh-BGD & ĐT-BTC về chế ưu đãi trong giáo dục và đào tạo; Quy chế xét điểm rèn luyện cho học sinh, sinh viên

        + Phổ biến Quyết định số 44/ 2007/ QĐ-BGD&ĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên; Quy định về xét khen thưởng, học bổng tài trợ, trợ cấp xã hội cho HSSV+ Phổ biến Nghị định 49/2010/ và NĐ 74/2013/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí….và một số quy định của Nhà trường. Phổ biến Quyết định số 366/QĐ-BGD ĐT ngày 27/1/2014 về việc Ban hành “ Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho HSSV trong các trường ĐH, CĐ, TCCN giai đoạn 2013-2016”; Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HSSV trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

      + Phổ biến Quyết định số 157/2007/ QĐ-TTg về tín dụng đối với sinh viên; Hướng dẫn thủ tục vay vốn tín dụng và một số thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV.

     + Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.+ Tuyên truyền ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện; Khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên.

    + Phổ biến Quy chế nội trú, ngoại trú; hướng dẫn vào trang Web Phòng CTSV để xem các loại văn bản; biểu mẫu liên quan đến sinh viên.

V

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học như (trang tiết bị phòng học, thư viện…)

a. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm

Trường Đại học Quảng Bình có cơ sở vật chất tương đối hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo. Trường được quy hoạch thành 2 khu vực với diện tích 45 ha. Hiện tại, Nhà trường có 48 phòng học đạt chuẩn trong 4 nhà cao tầng với tổng diện tích là 18.000 m2 (không có phòng học cấp 4); có 04 phòng máy tính gồm 150 máy phục vụ giảng dạy và 35 máy phục vụ công tác quản lý nối mạng Internet tốc độ cao; Các thiết bị dạy học như projecter, overhead, hệ thống thiết bị nghe nhìn, ấn loát đủ phục vụ cho công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền và sinh hoạt văn hóa. Phòng học có trang bị thiết bị giảng dạy, phòng thực hành pháp luật bao gồm : Phòng thực hành xử án, Phòng thực hành họp chất vấn, Phòng thực hành tư vấn pháp luật.

b. Thư viện

 Trường Đại học Quảng Bình có Trung tâm học liệu, có hơn 80.000 cuốn sách thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, lý luận chính trị - xã hội, sách pháp luật trong đó có gần 53.000 sách tham khảo, 27.000 sách giáo trình và hơn 35 tạp chí chuyên ngành. Ngoài ra Thư viện tỉnh Quảng Bình có khá nhiều sách, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

VI

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

- Trường có đội ngũ trình độ cao, có năng lực chuyên môn vững vàng. Có nhiều nhà khoa học có uy tín với

- Giảng viên cơ hữu riêng bộ môn Luật có 1 TS, 6 thạc sĩ.

VII

Mục tiêu kiến thức kỹ năng trình độ ngoại ngữ đạt được

a. Về kiến thức

            - Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật phải có những kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành luật, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng, áp dụng  pháp luật, giảng dạy, quản l‎ý và thực hành nghề nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn.

            - Vận dụng các khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành về lý luận-lịch sử nhà nước và pháp luật cũng như một số ngành khoa học xã hội-nhân văn khác vào việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

            - Áp dụng các kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý chuyên ngành về luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật quốc tế... trong việc nhận biết và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc.

- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể.

            b. Kỹ năng cứng

Có khả năng tư duy hệ thống, nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý nói chung; biết tiếp cận các vấn đề trong bối cảnh xã hội luôn biến động, bước đầu hình thành kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá phản biện, tư vấn các vấn đề pháp lí dựa trên những luận cứ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo; có khả năng tự nghiên cứu và lập luận, biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng vào nhận diện và giải quyết các vấn đề pháp lí trong thực tiễn.

            c. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng làm việc độc lập, hợp tác làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo; có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình; có kỹ năng  tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu; soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích.

- Có kỹ năng đàm phán, tư vấn và làm việc với khách hàng; có kỹ năng thích ứng và quản lý sự thay đổi với môi trường công việc trong nước và quốc tế luôn có sự biến động;

- Giao tiếp được bằng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng, đạt trình độ ngoại ngữ Bậc 3 khung 6 bậc tương đương với B1.

            - Tin học trình độ B; sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng để có thể soạn thảo tài liệu; quản lý dữ liệu qua các bảng tính; trình chiếu; khai thác Internet để tìm kiếm thông tin và liên lạc qua thư điện tử; làm được trang web đơn giản; có khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề thông dụng.

VIII

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các ngành đào tạo

    - Làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm cơ quan quyền lực như HĐND các cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, làm việc tại bộ phận thanh tra, pháp chế của các cơ quan quan chuyên môn, làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội;

    - Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên, làm phòng tổ chức hành chính trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật như ngân hàng, các công ty, tổng công ty,...  

    - Làm việc tại các cơ sở giáo dục như trường đại học, cao đẳng, TCCN, các trường phổ thông.

    - Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.

 

                                                                                    Quảng Bình, ngày ...  tháng ...  năm 2017

                                                                                                            TRƯỞNG KHOA                                                  

 

                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                            TS. Trần Thị Sáu 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình