BA CÔNG KHAI

Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

11/14/2018 2:37:08 PM

      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

    KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NỘI DUNG CÔNG KHAI

Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học

năm học 2017-2018

CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu chuyên ngành

5

 HỌC KÌ 2,3

 Vấn đáp, viết

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

2

HỌC KÌ 4

Bài tập lớn, viết

3

Kinh tế học đại cương

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho nghiên cứu chuyên ngành phần kinh tế

2

HỌC KÌ 2

Viết

4

Phương pháp dạy học tích hợp và phân hóa

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn GDCD ở trường THPT

2

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp, thực hành

5

Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 3

Viết, vấn đáp

6

Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân 1 ở trường Trung học phổ thông

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 5

Viết, vấn đáp

7

Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân 2 ở trường Trung học phổ thông

Hoàn thiện kiến thức và kĩ năng dạy học môn GDCD, Lý luận chính trị.

3

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp, thực hành

8

Phát triển chương trình môn Giáo dục công dân

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 8

Viết, vấn đáp

9

Thiết kế các chuyên đề dạy học tích hợp môn GDCD

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn GDCD ở trường THPT

2

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp, thực hành

10

Kiến tập sư phạm

Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên ngành trong môi trường thực tiễn.

2

HỌC KÌ 5

Báo cáo, phỏng vấn

11

Thực tập sư phạm

Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên ngành trong môi trường thực tiễn.

6

HỌC KÌ 8

Báo cáo, trường phổ thông chấm điểm

12

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên ngành trong môi trường thực tiễn.

3

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp, thực hành

13

Giáo dục quyền con người

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 6

Viết, vấn đáp

14

Logic học

Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, LLCT

3

HỌC KÌ 1

Viết

15

Chính trị học

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn GDCD ở trường THPT

2

HỌC KÌ 1

Viết

16

Giáo dục kỹ năng sống

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 1

Viết, vấn đáp

17

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, LLCT

3

HỌC KÌ 2

Viết

18

Thực tế chuyên môn GDCT

Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên ngành trong môi trường thực tiễn

1

HỌC KÌ 7

Báo cáo

19

Những vấn đề của thời đại ngày nay

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

3

HỌC KÌ 2

Viết, vấn đáp

20

Đạo đức học/ Đạo đức và giáo dục đạo đức

Phát triển kiến thức chuyên ngành dạy học môn GDCD ở trường THPT

2

HỌC KÌ 3

Viết, vấn đáp

21

Hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng/Thực hành công tác xã hội tại cộng đồng

Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng dạy học chuyên ngành trong môi trường thực tiễn

1

HỌC KÌ 6

Báo cáo, viết

22

Lịch sử triết học

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 3

Viết, vấn đáp

23

Hệ thống chính trị Việt Nam

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 3

Bài tập lớn, viết, vấn đáp

24

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

2

HỌC KÌ 6

Viết

25

Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 4

Viết

26

Chuyên đề kinh tế chính trị

 

2

HỌC KÌ 6

Viết, vấn đáp

27

Chuyên đề triết học

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

2

HỌC KÌ 4

Viết, vấn đáp

28

Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

2

HỌC KÌ 7

Viết

29

Tư tưởng triết học Việt Nam/Triết học Trung Quốc-Ấn Độ cổ đại

Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, LLCT

2

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp

30

Giáo dục gia đình/Giáo dục giới tính

Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, LLCT

2

HỌC KÌ 6

Viết, vấn đáp

31

Toàn cầu hóa và quan hệ quốc tế/Lịch sử văn minh thế giới

Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, LLCT

2

HỌC KÌ 5

Viết, vấn đáp

32

Lịch sử Việt Nam đại cương/Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Phát triển kiến thức chuyên ngành môn GDCD, LLCT

2

HỌC KÌ 5

Viết, vấn đáp

33

Giáo dục Đạo đức và giáo dục Pháp luật ở trường THPT

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

4

HỌC KÌ 8

Viết, vấn đáp, bài tập lớn

34

Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân

Phát triển và hoàn thiện kiến thức chuyên ngành dạy học, nghiên cứu  môn GDCD ở trường THPT

3

HỌC KÌ 8

Viết, vấn đáp, bài tập lớn

 

               

                                                Quảng Bình, ngày ….. tháng …. năm 2018

 

 

 

 

 

                 

                                              NGƯỜI LẬP BIỂU                                                  TRƯỞNG ĐƠN VỊ         

               (Đã ký)                                                                                 (Đã ký)                                                                                                            

                                                       

 

                                      TRƯƠNG THỊ THU HÀ                                                    NGUYỄN ĐÌNH LAM

                    

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình