BA CÔNG KHAI

Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học năm học 2017-2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT

11/14/2018 2:39:39 PM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

           KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NỘI DUNG CÔNG KHAI

Công khai Điểm C, Khoản 1 Điều 7 của Quy chế công khai: Công khai các môn học của từng Khóa học

 năm học 2017-2018

CHUYÊN NGÀNH LUẬT:

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Kỹ năng mềm

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu chuyên ngành

3

 HỌC KÌ 1

 Vấn đáp, viết

2

Lịch sử các học thuyết chính trị pháp lí

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

2

HỌC KÌ 3

Viết

3

Lý luận nhà nước và pháp luật 1

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

3

HỌC KÌ 1

Vấn đáp, viết

4

Lý luận nhà nước và pháp luật 2

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

3

HỌC KÌ 2

Viết, vấn đáp

5

Luật Hiến pháp Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

4

HỌC KÌ 2

Viết, vấn đáp

6

Tiếng Anh chuyên ngành

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 8

Viết, vấn đáp

7

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

Hoàn thiện kiến thức và rèn luyện kĩ năng

3

HỌC KÌ 5

Viết, vấn đáp, thực hành

8

Phương pháp NCKH chuyên ngành luật

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

2

HỌC KÌ 2

Viết, vấn đáp, bài tập lớn

9

Lịch sử nhà nước và pháp luật

Phát triển kiến thức đại cương, làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

2

HỌC KÌ 3

Viết, vấn đáp

10

Luật hành chính Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

4

HỌC KÌ 3

Vấn đáp, viết

11

Luật tố tụng hành chính Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 6

Vấn đáp, viết

12

Luật dân sự Việt Nam 1

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 3

Viết, vấn đáp

13

Luật dân sự Việt Nam 2

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

4

HỌC KÌ 4

Viết, vấn đáp

14

Luật sở hữu trí tuệ

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 7

Viết

15

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 6

Viết

16

Luật hình sự Việt Nam 1

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 4

Viết, vấn đáp

17

Luật hình sự Việt Nam 2

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

4

HỌC KÌ 2

Viết

18

Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 6

Vấn đáp, viết

19

Luật đất đai Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 6

Vấn đáp, viết

20

Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 5

Vấn đáp, viết

21

Luật lao động Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 4

Vấn đáp, viết

22

Luật thương mại Việt Nam 1

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 4

Viết, vấn đáp

23

Luật thương mại Việt Nam 2

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 5

Vấn đáp, viết

24

Luật tài chính Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 6

Viết

25

Luật ngân hàng Việt Nam

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 6

Viết

26

Công pháp quốc tế

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp

27

Tư pháp quốc tế

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

3

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp

28

Tham quan thực tế

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

1

HỌC KÌ 6

Báo cáo

29

Pháp luật cộng đồng ASEAN

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp

30

Công chứng, chứng thực

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 6

Viết, vấn đáp

31

 Luật hiến pháp nước ngoài

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 5

Viết, vấn đáp

32

Pháp luật về phòng chống tham nhũng

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 8

Viết, vấn đáp

33

Kỹ năng tư vấn pháp luật

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 8

Viết, vấn đáp, bài tập lớn

34

Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 8

Viết, vấn đáp, bài tập lớn

35

Lý luận và pháp luật về quyền con người

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KỲ 8

Viết, vấn đáp

36

Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KỲ 7

Viết, vấn đáp, bài tập lớn

37

Luật thương mại quốc tế

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp

38

Luật cạnh tranh

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp

39

Luật đầu tư

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KÌ 7

Viết, vấn đáp

40

Luật chứng khoán

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KỲ 8

Viết, vấn đáp

41

Pháp luật cộng đồng ASEAN

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KỲ 7

Viết, vấn đáp

42

Quản trị kinh doanh

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KỲ 7

Viết, vấn đáp

43

Luật kinh doanh bảo hiểm

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KỲ 8

Viết, vấn đáp

44

Lễ tân ngoại giao

Phát triển kiến thức chuyên ngành Luật

2

HỌC KỲ 8

Viết, vấn đáp

45

Thực tập nghề nghiệp

Cũng cố và hoàn thiện kỹ năng làm việc chuyên ngành trong môi trường thực tiễn.

5

HỌC KỲ 8

Báo cáo, phỏng vấn

 

        Quảng Bình, ngày ….. tháng …. năm 2018

                                    NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                 TRƯỞNG ĐƠN VỊ                      

                              (Đã ký)                                                                                                            (Đã ký)

                 TRƯƠNG THỊ THU HÀ                                                                           NGUYỄN ĐÌNH LAM

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình