BA CÔNG KHAI

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018 Ngành: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

11/14/2018 2:30:43 PM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

        KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 
 

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

(Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

 

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học chính quy

Văn bằng 2

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thực hiện theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu ở Quảng Bình.

Đã có bằng tốt nghiệp

đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên.

 

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

a. Về kiến thức

- Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại về các môn khoa học Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục công dân; những kiến thức cơ bản cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội hiện nay.

- Nắm vững lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lý luận chính trị ở đại học, cao đẳng, môn Giáo dục chính trị ở trung cấp, môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông; Đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

b. Về kỹ năng                    

   + Kỹ năng cứng:

- Có kỹ năng phân tích chương trình, phân tích nội dung bài học lý luận chính trị, Giáo dục công dân, kỹ năng thiết kế bài học, kỹ năng tổ chức dạy học, sử dụng phương tiện, kỹ thuật hiện đại; Có kỹ năng tổ chức, hướng dẫn người học tham gia trải nghiệm các hoạt động sáng tạo trong dạy học; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kỹ năng dạy học tích hợp và phân hóa.

+ Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng phát hiện vấn đề và biết xử lý tốt các tình huống nảy sinh trong quá trình giảng dạy và làm việc.

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và điều hành nhóm.

c. Về thái độ

- Có tinh thần yêu nước, tin tưởng, kiên định đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần tương trợ, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội và thực hiện nghĩa vụ công dân; Có đạo đức, tác phong sư phạm, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức nâng cao trình độ sau khi ra trường.

- Có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu chuyên ngành, có kỹ năng tin học cơ bản để soạn giáo án điện tử và truy cập thông tin..

a. Về kiến thức

Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

b. Về kĩ năng

Biết vận dụng lí luận vào thực tiễn và kĩ năng sư phạm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà giáo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

c. Về phẩm chất đạo đức, Thai độ

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

 

 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Trên cơ sở Kế hoạch năm học do Bộ môn xây dựng, giảng viên phụ trách liên hệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Tỉnh có triết lý hoạt động phù hợp với chuyên ngành GDCT cho sinh viên tham quan, học tập thực tế tại cơ sở. Hoạt động này giúp sinh viên nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc trong môi trường thực tiễn.

Tư vấn học tập thông qua đội ngữ cố vấn học tập là các giảng viên chủ nhiệm có kinh nghiệm. Ngoài ra, các giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành đóng vai trò là cố vấn học tập cho sinh viên bộ môn. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật  thông qua Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học của Hội sinh viên trường.

Giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thông qua Trung tâm doanh nghiệp; các cơ quan.

 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học viên như dự giờ dạy GDCD ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh; tham quan học tập các nhà máy, xí nghiệp, di tích lịch sử...Những hoạt động này bổ trợ kiến thức thực tiễn cho học viên, rèn luyện kỹ năng, thái độ làm việc trong môi trường thực tiễn.

Tư vấn học tập thông qua đội ngữ cố vấn học tập là các giảng viên chủ nhiệm có kinh nghiệm. Ngoài ra, các giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành đóng vai trò là cố vấn học tập cho học viên bộ môn. Hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học, thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật  thông qua Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học của Hội sinh viên trường.

Giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thông qua Trung tâm doanh nghiệp; các cơ quan.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Chương trình đào tạo Đại học Giáo dục chính trị được xây dựng trên cơ sở khung chương trình Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2004; phù hợp với khung trình độ Quốc gia 2016.

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ được quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo Đại học Giáo dục chính trị được xây dựng trên cơ sở khung chương trình Giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 6 năm 2004; phù hợp với khung trình độ Quốc gia 2016.

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ được quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục công dân.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên, học viên có đủ khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục công dân.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông; Giảng viên giảng dạy môn Giáo dục chính trị ở trường trung học chuyên nghiệp, các môn Lý luận chính trị ở trường cao đẳng, đại học; Cán bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị- xã hội (làm việc ở Ban tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội chữ Thập đỏ....); Chuyên viên tư vấn môn GDCD ở Sở Giáo dục và Đào tạo;

Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông; Giảng viên giảng dạy môn Giáo dục chính trị ở trường trung học chuyên nghiệp, các môn Lý luận chính trị ở trường cao đẳng, đại học; Cán bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị- xã hội (làm việc ở Ban tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội chữ Thập đỏ....); Chuyên viên tư vấn môn GDCD ở Sở Giáo dục và Đào tạo;

 

 

 

Quảng Bình, ngày ….. tháng …. năm 2018

 

                                                                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                                                                          NGUYỄN ĐÌNH LAM

                                                                                                              

 

                                                                                                                                          

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình