Giới thiệu

GIỚI THIỆU KHOA

3/21/2017 6:56:19 PM

 

 

KHOALÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Facultyof Political Theory

Điệnthoại: 052 3819192

Email:dinhlam60@gmail.com

 

                 
A. CƠ CẤU TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ

 

Khoa Lý luận chính trị được thành lập năm 1959, ban đầu là tổ Chínhtrị, sau đổi thành Khoa Mác - Lênin và từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 được gọi là Khoa Lý‎ luận chính trị. Với lịch sử phát triển 60 năm, đội ngũ của Khoa đã không ngừng phát triển cả về số lượng và trình độ. Hiện nay Khoa có 18 CBGV, trong đó có 03 tiến sĩ, 02 NCS, 13 thạc sĩ, 01 cử nhân làm công tác văn thư. Tất cả giảng viên của Khoa đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, tâm huyết với nghề, có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của nhà trường và xã hội.

I. LÃNH ĐẠO KHOA:

        1.GVC.Th.s Nguyễn Đình Lam            Tr­ưởng Khoa

         2.TS. Nguyễn Văn Duy                       Phó Trư­ởng Khoa

         3.CH. Trương Thị Thu Hà                  Văn phòng Khoa

        4. NCS.ThS. Nguyễn Hoàng Thủy      Giáo vụ Khoa        

II. BỘ MÔN:

 

1. Bộ môn LSĐ& TT Hồ Chí Minh

TT

Họ và tên

Trình độ và

c.ngành đào tạo

Chức vụ và kiêm nhiệm

1.

Nguyễn Đình Lam

ThS. Chính trị học

- Trưởng Khoa

-  UVBCH Hội CCB

2.

Trần Đức Hiền

TS. Chính trị học

- Trưởng phòng TC-HC

- Chủ tịch Hội CCB

3

Trần Thị Mỹ Ngọc

ThS. Lịch sử ĐCSVN

Giảng viên

4.

Nguyễn Văn Duy

TS. Triết học Mác; Th.s Chính trị học

 - Phó Trưởng Khoa

- Trưởng Bộ môn

5.

Hoàng Thanh Tuấn

ThS. Lịch sử ĐCSVN

Giảng viên

                       
2. Bộ Môn Lý luận Mác-Lênin

TT

Họ và tên

Trình độ và

c.ngành đào tạo

Chức vụ và kiêm nhiệm

1.

Lương Thị Lan Huệ

ThS. Triết

Trưởng Bộ môn

2.

Trần Hữu Thân

ThS. Kinh tế Chính trị

Giảng viên

3.

Nguyễn T. Hương Liên

ThS. Kinh tế chính trị

Giảng viên

4.

Trần Hương Giang

ThS. Triết học

Giảng viên

5

Nguyễn Thị A. Khuyên

ThS. Kinh tế chính trị

Giảng viên

6

Phan Thị Thu Hà

ThS. Kinh tế chính trị

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Triết học

Giảng viên

3. Bộ mônChính trị-Pháp luật

TT

Họ và tên

Trình độ và

c.ngành đào tạo

Chức vụ và kiêm nhiệm

1.

Phùng Thị Loan

ThS. VN học

Trưởng Bộ môn

2.

Nguyễn T. Như Nguyệt

ThS. VN học

Giảng viên

3.

Phan Phương Nguyên

ThS. QLHC

Giảng viên

4.

Trần Thị Sáu

TS. Luật

Giảng viên

5.

Nguyễn Hoàng Thủy

ThS. Luật

Giảng viên

 

B. GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

           Khoa Lý luận Chínhtrị có nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị, pháp luật cho sinh viên trong toàn tr­ườngĐại học Quảng Bình vàthực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Cán bộ giảng viên của Khoa còn tham gia đào tạo các lớp đại học liên kết với các trung tâm đào tạo và các tr­ường đại học theo kế hoạch của Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

           Cán bộ giảng viên Khoa thườngxuyên, tích cực nghiên cứu tài liệu, các Nghị quyết của Đảng để bổ sung vào bài giảng, đổi mới ph­ương pháp dạy học và đổi mới cách thức tổ chức giảng dạy đáp ứng yêu cầu giáo dục đại học, phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của sinh viên. Hằng năm cán bộ giảng viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trên các tạp chí, kỷ yếu khoa học trong và ngoài trường.

          Ngoài những nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ, giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ.

 

C. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM
1. ĐẠI HỌC LUẬT (Law)

 

MỤCTIÊU:

          Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chấtchính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có kiến thức và tư duy pháp luật nềntảng; có năng lực nghiên cứu, có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để làm việc hiệuquả tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, các tổ chức chính trị - xãhội, các tổ chức kinh tế; có khả năng giải quyết tốt những vấn đề pháp luật nảysinh trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực; có khảnăng tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn.

CẤP BẰNG: CỬ NHÂN LUẬT

CƠ HỘI VIỆC LÀM:

Cơ hội việc làm đối với sinh viên ngành Luật là vô cùng lớn:

          - Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Luật có khả năng làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm cơ quan quyền lực như HĐND các cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an, làm việc tại bộ phận thanh tra, pháp chế của các cơ quan quan chuyên môn, làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xãhội.

          - Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật,văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên,làm phòng tổ chức hành chính trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụngnhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật như ngân hàng, các công ty,tổng công ty,...

          - Làm việc tại các cơ sở giáo dục nhưt rường đại học, cao đẳng, TCCN, các trường phổ thông.

          - Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.

 

2. ĐẠI HỌC GIÁO DỤCCHÍNH TRỊ (Political Education) 
MỤC TIÊU:

 

Đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
CẤP BẰNG:  CỬ NHÂN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNHTRỊ

CƠ HỘI VIỆC LÀM:              

              Cử nhân khoa học ngành Giáo dục chính trị có thể giảng dạy tốt môn Giáo dục Công dân ở các trường Trung học phổ thông, trường Trung học cơ sở có thể trở thành giảng viên các môn khoa học Mác- Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị ở địa phương, giáo viên chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cán bộ làm việc tại các Phòng Giáo dục,  Sở Giáo dục & Đào tạo và trong phòng, ban của các cơ quan thuộc lĩnh vực chính trị - xã hội.

 

 D. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
          Cùng với sự phát triển bền vững của nhà trường, Khoa Lý luận Chính trị sẽ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kiện toàn đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy nhằm dạy học có hiệu quả. Tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, cụ thể:

 

 -Tiếp tục đào tạo ngành Giáo dục chính trị, Luật học, trình độ đại học.
- Tham mưu cho Nhà trưởngmở chuyên ngành đào tạo Chính trị học

-Tham gia đào tạo các lớp đại học của các cơ sở giáo dục đại họctrong nước

-Liên kết đào tạo và giảng dạy các chuyên đề, các khóa bồi dưỡngvề  pháp luật, Giáo dục công dân tại các cơ sở ở huyện, thị, xã,phường, các trường phổ thông.

KhoaLý luận chính trị sẽ luôn nổ lực không ngừngvì sự thành công của sinh viên và sự phát triển của nhà trường, góp phần vào trang sử vẻ vang của  quê hương Quảng Bình.

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình