Giới thiệu

THÔNG BÁO SỐ 1: V/v tham gia viết bài Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới”

4/3/2021 3:02:22 PM

           UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số:      /TB-ĐHQB                                               Quảng Bình, ngày       tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v tham gia viết bài Hội thảo khoa học 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy

và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới

 

Nhân kỉ niệm 15 năm Ngày thành lập Trường Đại học Quảng Bình (26/10/2006 - 26/10/2021); Thực hiện công văn số 7281- CV/BTGTW ngày 20/9/2019 của Ban tuyên giáo trung ương về việc triển khai giảng dạy các môn lý luận chính trị năm học 2019 – 2020; Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị; Công văn số 901-CV/BTGTU ngày 17/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình về việc báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Công văn số 55-CV/BTGTU ngày 24/2/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới”.

1. Mục đích của Hội thảo

- Công bố kết quả nghiên cứu về các phương pháp, các ứng dụng mới trong giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ những nhà khoa học, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy các trường đại học và cao đẳng có cơ hội giao lưu, trau đổi học thuật.

2. Các chủ đề của Hội thảo 

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:

   - Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị theo chương trình mới.

  - Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các chương trong môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam theo chương trình mới.

  - Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo 

  - Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 25/10/2021 đến 29/10/2021

  - Địa điểm: Tại Trường Đại học Quảng Bình

4. Đăng ký và thể lệ viết bài cho Hội thảo

Báo cáo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, tối đa 10 trang A4 có kèm tóm tắt Việt – Anh. Kiểu chữ: Time New Roman (Unicode); Cỡ chữ: 13 hoặc 14; Dãn dòng: 1.3; Lề trên: 2.5cm; Lề dưới: 2.5cm; lề trái: 3,5cm; lề phải: 2cm.

Các bài viết đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức Hội thảo sẽ được biên tập chọn đăng toàn văn trong kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN và được lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi bài

Thời gian gửi bài trước ngày 30/5/2021.

Thông tin chi tiết liên hệ:

ThS. Đặng Hoàng Yến - DĐ: 0983.303.219; email: hoangyenqbuni@gmail.com.

TS. Nguyễn Văn Duy - DĐ: 0919794369; email: duynv@qbu.edu.vn

Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được báo cáo của quý vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

- CT Hội đồng Trường;                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;                                                                              

- Các đơn vị;

- Đăng trên Website của Trường;

- Lưu: VT; QLKH-HTQT (2).                                                                             Đã ký      

 

                                                                               

                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Luật- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình